آثار و پیامدهای غیبت در روایات

فهرست این نوشتار:

ماهیّت غیبت

۱٫ در روایتى معتبر مى‌خوانیم که کسى به حضرت زین‌العابدین امام سجّاد علیه السلام عرض کرد: فلان کس شما را گمراه ومبتدع مى‌داند. حضرت فرمود: «حقّ همنشینى را رعایت نکردى که سخن او را براى من گفتى. وحقّ مرا رعایت نکردى که آنچه را از او نمى‌دانستم به من رساندى. مرگ در کمین همگان است وپس از مرگ محشور خواهیم شد. ووعده‌گاه همه قیامت است وخداوند در میان ما حکم خواهد کرد. غیبت نکن که غذاى سگان جهنّم است».[۱] 
۲٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس در حقّ برادر مؤمن خود چیزى بگوید که با چشمانش دیده وبا گوش‌هایش شنیده، از کسانى خواهد بود که خداوند فرماید: به یقین کسانى که دوست دارند زشتى‌ها در میان مردم باایمان شایع شود، براى آنان در دنیا وآخرت عذابى دردناک است.[۲] »[۳] 
۳٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «غیبت آن است که در مورد برادر مؤمن خود عیب وگناهى را بگویى که خداوند بر او پوشانده است. وبهتان آن است که در مورد او چیزى بگویى که در او نباشد».[۴] 
۴٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «غیبت از زنا بدتر است، زیرا زناکار توبه مى‌کند وخدا توبه‌اش را مى‌پذیرد، امّا توبه غیبت‌کننده قبول نمى‌شود، مگر زمانى که آن شخص او را حلال کند».[۵] 

 

غیبت را ترک کنید

۱٫ در روایتى معتبر مى‌خوانیم که حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: «هر کس به خدا ورسولش ایمان دارد، در مجلسى که به امامى دشنام دهند، یا غیبت مسلمانى کنند، توقّف نمى‌کند».[۶] 
۲٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر که با چشمان خود گناهى از او ندیده باشى ودو شاهد عادل نیز بر دیدن گناه از وى گواهى ندهند، او عادل وگواهى‌اش قبول است؛ هر چند در واقع گناهکار باشد. وهر کس مسلمانى را غیبت کند به گناهى که در آن مسلمان باشد (وشنونده از آن خبر نداشته باشد)، از تحت سرپرستى خداوند خارج مى‌شود وتحت سرپرستى شیطان درمى‌آید. پدرم از پدرانش از رسول خدا صلى الله علیه و آله خبر داد که فرمود: هر کس غیبت مؤمنى کند به چیزى که در او باشد، خداوند در بهشت در میان آنها جمع نکند. وهر کس غیبت مؤمنى کند به چیزى که در او نباشد رابطه برادرى آنها بریده شود وجاى غیبت‌کننده در جهنّم است».[۷] 

 

مجازات غیبت‌کننده

۱٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس غیبت مسلمانى کند، ثواب روزه ووضویش از بین مى‌رود وبویى از وى در روز قیامت برخیزد که از بوى مردار بدتر باشد، به گونه‌اى که موجب آزار همه اهل محشر شود. واگر پیش از توبه بمیرد، چیزى را که خدا حرام کرده، حلال کرده است».[۸] 
۲٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس سخنى در مذمّت مؤمنى بگوید تا عیب او را آشکار کند وشخصیّت او را درهم شکند واو را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از تحت سرپرستى خود بیرون کرده ودر سرپرستى شیطان وارد مى‌کند».[۹] 
۳٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس شخصى را در گناهى که کرده رسوا کند، گویا خودش آن گناه را مرتکب شده است. وهر کس مؤمنى را به چیزى سرزنش کند، تا خود به آن آلوده نشود از دنیا نرود».[۱۰] 
۴٫ در احادیث معتبر آمده است که: «هر کس دو چهره ودو زبان داشته باشد، (یعنى در حضور مردم مدح وتعریف وتمجیدشان کند ودر غیبت آنها غیبتشان کند)، هنگامى که در روز قیامت محشور شود دو زبان از آتش خواهد داشت که یکى در پیش صورت ودیگرى در پشت سر وى باشد ودر محشر ندا کنند که این شخص در دنیا دو چهره ودو زبان داشت».[۱۱] 
۵٫ در حدیثى مى‌خوانیم که حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: «اى مردمى که به زبان مسلمان شده‌اید وهنوز ایمان در دلتان رسوخ نکرده است، مسلمانان را مذمّت نکنید ودر مورد عیوب آنها جست‌وجو نکنید که هر که در جست‌وجوى عیوب دیگران باشد، خدا او را رسوا مى‌کند، هر چند در خانه‌اش گناه کرده باشد».[۱۲] 

 

آثار ردّ غیبت وپاداش ترک آن

۱٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس به برادر مؤمن خود احسان کند، یعنى در مجلسى که او را غیبت مى‌کنند مانع این کار شود واز او دفاع کند، خداوند متعال هزار نوع بدى را در دنیا وآخرت از او دور مى‌کند. واگر قدرت بر ردّ غیبت داشته باشد واین کار را نکند، هفتاد برابر گناه غیبت‌کننده در نامه اعمالش مى‌نویسند».[۱۳] 
۲٫ در حدیثى دیگر فرمود: «هر کس حرف بدى را که در مورد آبروى برادر مسلمانش گفته‌اند رد کند، البتّه بهشت را برایش مى‌نویسند».[۱۴] 
۳٫ در روایتى صحیح آمده است که امام باقر علیه السلام فرمود: «هر کس از برادر مؤمنش نزد او غیبت کنند واو را یارى کند، خداوند وى را در دنیا وآخرت یارى دهد. واگر قادر بر ردّ غیبت باشد واو را یارى نکند، خداوند او را در دنیا وآخرت پست وخوار گرداند».[۱۵] 
۴٫ از امام حسن عسکرى علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس در مجلسى حاضر باشد وشخصى همچون سگ در آن مجلس متعرّض آبروى برادران مؤمن او شود وصاحب نفوذ باشد وبر آن ظالم رد کند وآبروى برادران مؤمن را نگاه دارد، خداوند متعال فرشتگانى را مأمور سازد که براى انجام دادن حج، پیرامون بیت‌المعمور اجتماع کنند در حالى که آنها نیمى از ملائکه آسمان‌هایند به اضافه فرشتگان کرسى وعرش وآنها نصف ملائکه حجب هستند. واین فرشتگان همگى آن شخص را نزد خداوند مدح وستایش کرده وبراى او از خداوند تقاضاى رفعت منزلت وبلندى مرتبت مى‌کنند. وخداوند در پاسخ آنها فرماید: به تعداد هر یک از شما که به کمک او شتافته‌اید، مانند عدد تمام شما از درجات بهشت وقصرها وباغ‌ها وبستان‌ها ودرختان از آنچه خواهم که عقل هیچ مخلوقى به آن نرسد براى آن شخص واجب کردم».[۱۶] 
۵٫ از امام سجّاد علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس خود را از بدگویى در مورد آبروى مسلمانان نگاه دارد، خداوند گناهانش را در قیامت بیامرزد».[۱۷] 

 

استثنائات غیبت

۱٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هرگاه فاسقى به‌طور آشکار گناه کند وپروایى از معصیت نداشته باشد، حرمت ندارد وغیبتش (درباره همان گناه) حرام نیست».[۱۸] 
۲٫ از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: «سه گروه حرمت ندارند : بدعتگذاران، پیشوایان ظالم، فاسقانى که به‌طور آشکار گناه مى‌کنند».[۱۹] 
۳٫ از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس در مورد کسى چیزى بگوید که مردم آن را بدانند، غیبت محسوب نمى‌شود».[۲۰] 

 

حفظ الغیب

۱٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هرگاه برادران مؤمن شما غایب باشندازآنهایادکنیدبه بهترازآنچه دوست مى‌داریددرغیبت شمایادکنند».[۲۱] 
۲٫ در حدیثى دیگر فرمود: «هر کس این سه خصلت را دارا باشد که هرگاه سخن گوید دروغ نگوید، در معاشرت با مردم به آنها ظلم نکند، چون وعده دهد به وعده‌اش وفا کند، چهار چیز درباره او لازم مى‌شود: واجب است عدالتش در میان مردم آشکار گردد، مروّتش در میان مردم هویدا شود، غیبت او بر آن مردم حرام است، اُخوّت او بر آنها واجب است».[۲۲] 

 

برادر مؤمن را تصدیق کن

در حدیث است که محمّد بن فضیل به حضرت امام کاظم علیه السلام عرض کرد : چیزى از یکى از برادران مؤمن در مورد من نقل مى‌شود که مورد رضایت من نیست. حقیقت ماجرا را از وى جویا مى‌شوم او انکار مى‌کند. در حالى که گروهى از مردم مورد اعتماد آن مطلب را نقل کرده‌اند (چه کنم؟) حضرت فرمود: «در مورد حقّ برادر مؤمن‌ات چشم وگوش خود را تکذیب کن. اگر پنجاه نفر شهادت دهند وسوگند یاد کنند واو انکار کند،

 

سخن او را تصدیق کن وگفتار

آنها را نپذیر ودر مورد او چیزى که موجب نقص وعیبش باشد فاش نکن (البتّه این در مورد مسائل اخلاقى است، ولى در مسائل حقوقى اگر دو شاهد عادل بر چیزى گواهى دهند پذیرفته مى‌شود)».[۲۳] 

 

سرزنش کردن وشماتت مؤمن

۱٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «در برابر بلایى که بر برادر مؤمن تو نازل شده، اظهار شادى وشماتت نکن که خداوند به او رحم کرده، بلا را از وى برطرف مى‌کند وآن بلا را بر تو فرو مى‌فرستد».[۲۴] 
۲٫ در حدیثى دیگر فرمود: «هر کس برادر مؤمن خود را به مصیبتى که به آن مبتلا وگرفتار شده شماتت کند، از دنیا نرود تا به آن بلا مبتلا شود».[۲۵] 
۳٫ در چندین حدیث معتبر آمده است که: نزدیک‌ترین حالت بنده به کفر آن است که کسى با مؤمنى برادرى کند ولغزش‌ها وگناهانش را در خاطر بسپارد تا روزى او را به سبب آنها سرزنش کند.[۲۶] 
۴٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس مؤمنى را سرزنش کند، خداوند او را در دنیا وآخرت سرزنش مى‌کند».[۲۷] 

 

تهمت زدن وگمان بد بردن

۱٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس برادر مؤمن خودرا متّهم سازد، ایمان در دلش گداخته شود، همان‌گونه که نمک در میان آبحل مى‌گردد».[۲۸] 
۲٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «گمان بد در حقّ مردم، بدترین دروغ‌هاست».[۲۹] 

 

سخن‌چینى

۱٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «مى‌خواهید به شما بگویم بدترین شما چه کسى است؟» عرض کردند: آرى اى رسول خدا. حضرت فرمود: «کسانى که در میان مردم سخن‌چینى مى‌کنند ودر میان دوستان جدایى مى‌اندازند وبر افراد پاک عیب مى‌نهند».[۳۰] 
۲٫ از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: «بهشت بر سخن‌چینانحرام است».[۳۱] 

 

قهر وآشتى

۱٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هرگاه دو تن با آزردگى وناراحتى وقهر از هم جدا شوند، یکى از آنها مستحقّ بیزارى ولعن الهى است. وچه بسا هر دو چنین استحقاقى داشته باشند». شخصى پرسید: اگر یکى از آنها مظلوم باشد چرا مستحقّ نفرین است؟ فرمود: «زیرا براى آشتى قدم برنمى‌دارد. چرا به نزد دیگرى نمى‌رود وبه او هدیه‌اى نمى‌دهد واز خطاى او نمى‌گذرد؟»[۳۲] 
۲٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «قهر بیش از سه روز (در اسلام) نیست».[۳۳] 
۳٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «تا زمانى که دو مسلمان از یکدیگر آزرده‌خاطر وبا هم قهر باشند، پیوسته شیطان شادى مى‌کند وهنگامى که کدورت‌ها برطرف شود وبا همدیگر آشتى کنند، زانوهاى شیطان مى‌لرزد وبندهایش از هم جدا شده وفریاد مى‌زند: واویلا، چه بلایى بر سر من آمد».[۳۴] 
۴٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هرگاه دو مسلمان از هم دورى کنند وسه روز بگذرد وبا هم آشتى نکنند از اسلام خارج مى‌شوند ورابطه ایمانى آنها قطع مى‌شود. وهر کدام زودتر براى آشتى اقدام کند، در جهان آخرت زودتر به بهشت مى‌رود».[۳۵]

[۱] . احتجاج، ج ۲، ص ۴۵٫
[۲] . سوره نور، آیه ۱۸٫
[۳] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۷، ح ۲٫
[۴] . همان، ص ۳۵۸، ح ۷٫
[۵] . علل الشرایع، ج ۲، ص ۵۵۷، باب ۳۴۵، ح ۱؛ الاختصاص، ص ۲۲۶٫
[۶] . تفسیر قمى، ج ۱، ص ۲۰۴؛ السرائر، ج ۳، ص ۶۳۹٫
[۷] . امالى صدوق، ص ۱۰۲، ح ۳٫
[۸] . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۸؛ مکارم الأخلاق، ص ۴۳۰٫
[۹] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۸، باب الرّوایه على المؤمن، ح ۱٫
[۱۰] . همان، ص ۳۵۶، ح ۲٫
[۱۱] . خصال، ج ۱، ص ۸۱، ح ۱۵؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۲۰۳، ح ۵٫
[۱۲] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۴، ح ۲؛ امالى مفید، ص ۲۳٫
[۱۳] . کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۸؛ مکارم الأخلاق، ص ۴۳٫
[۱۴] . ثواب الأعمال، ص ۱۷۵٫
[۱۵] . محاسن، ص ۱۰۳، ح ۸۱؛ ثواب الأعمال، ص ۱۷۸٫
[۱۶] . تفسیر امام حسن عسکرى ۷، ص ۸۲٫
[۱۷] . صحیفه الرّضا ۷، ص ۸۵، ح ۱۹۵٫
[۱۸] . امالى صدوق، ص ۳۹، ح ۷٫
[۱۹] . قرب الإسناد، ص ۱۵۲، ح ۶۳۲٫
[۲۰] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۸، ح ۶٫
[۲۱] . امالى طوسى، ج ۱، ص ۲۲۹٫
[۲۲] . کافى، ج ۲، ص ۲۳۹، ح ۲۸؛ خصال، ج ۱، ص ۱۹۷، ح ۲۴٫
[۲۳] . ثواب الأعمال، ص ۲۹۵٫
[۲۴] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۹، باب الشماته، ح ۱٫
[۲۵] . همان، ذیل حدیث ۱٫
[۲۶] . همان، ص ۳۵۵، ح ۶٫
[۲۷] . همان، ص ۳۵۶، باب التغییر، ح ۱٫
[۲۸] . همان، ص ۳۶۱، ح ۱٫
[۲۹] . مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۱۴۷، ح ۱۳٫
[۳۰] . کافى، ج ۲، ص ۳۶۹، باب النمیمه، ح ۱٫
[۳۱] . همان، ص ۳۶۹، باب النمیمه، ح ۲٫
[۳۲] . همان، ص ۳۴۴، باب الهجره، ح ۱٫
[۳۳] . همان، ح ۲٫
[۳۴] . کافى، ج ۲، ص ۳۴۶، ح ۷٫
[۳۵] . همان، ص ۳۴۵، ح ۵٫

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *