برخی مکروهات از کتاب حلیه المتقین علامه مجلسی

در روایتى معتبر مى‌خوانیم که حضرت رسول اعظم صلى الله علیه و آله از خوردن در حال جنابت نهى کرد وفرمود:

بیشتر بخوانید:

«این کار فقر وپریشانى در پى خواهد داشت».
واز گرفتن ناخن با دندان ومسواک کردن در حمّام وانداختن آب بینى در مساجد وخوردن نیم‌خورده موش نهى کرد وفرمود: «مساجد را محلّ رفت وآمد خود قرار ندهید، بدین‌گونه که از درى وارد واز در دیگر خارج شوید، مگر اینکه دو رکعت نماز (تحیّت) در آن بخوانید».
واز ادرار کردن زیر درخت میوه‌دار، یا در میان راه نهى کرد.
ونهى فرمود از اینکه با دست چپ، یا در حالى که بر پهلو تکیه کرده، چیزى بخورند.
واز گچ کردن بر قبور ونماز خواندن در قبرستان نهى کرد.
وفرمود:

«هر کس که در فضاى باز غسل مى‌کند مراقب باشد عورتش آشکار نشود».
ونهى کرد از آب خوردن از کناره دسته کوزه که محلّ اجتماع چرک‌هاست.
واز ادرار کردن در آب راکد (ایستاده) که باعث زوال عقل مى‌شود نهى کرد.
ونهى فرمود از اینکه کسى با یک لنگه نعلین (کفش) راه برود، یا ایستاده نعلین بپوشد.
واز اینکه کسى روبه‌روى خورشید یا ماه ادرار کند نهى کرد وفرمود: «هنگامى که داخل حاجتگاه مى‌شوید رو به قبله یا پشت به آن ننشینید».
ونهى کرد از گریه بلند ونوحه (شیون) کردن در مصیبت‌ها.
وزنان را از رفتن به تشییع جنازه نهى کرد.
ونهى کرد از اینکه چیزى از قرآن را با آب دهان محو کنند، یا چیزى از آیات قرآن را با آب دهان بنویسند.
واز خواب دروغ نقل کردن (به منظور آزار دادن مردم یا غیر آن) نهى کرد وفرمود: «هر کس چنین کند، خداوند متعال او را در قیامت موظّف مى‌کند که دانه جوى را گره بزند واو قادر بر این کار نخواهد بود وبه همین سبب عذاب مى‌شود».
واز مجسّمه‌سازى نهى کرد وفرمود: «هر کس مجسّمه‌اى بسازد، خداوند متعال در روز قیامت به او دستور مى‌دهد که در آن مجسّمه روح بدمد وقادر نخواهد بود».
ونهى فرمود از اینکه حیوانى را به آتش بسوزانند.
واز دشنام دادن به خروس نهى کرد، زیرا مردم را براى نماز صبح بیدار مى‌کند.
ونهى کرد از داخل شدن در معامله دیگران؛ مثل اینکه مؤمنى بخواهد چیزى بفروشد یا بخرد ودیگرى بگوید من کالاى بهترى دارم از من بخر، یا من این کالا را از تو گران‌تر مى‌خرم.
از سخن گفتن زیاد به هنگام آمیزش نهى کرد وفرمود: این کار سبب لال شدن فرزند مى‌شود.
وفرمود: خاکروبه را شب در خانه نگذارید وهمان روز بیرون ببرید که شیطان در آن لانه مى‌کند.
واز اینکه در شب کسى با دست آلوده به غذا بخوابد نهى کرد که اگر چنین کند وشیطان دیوانه‌اش کند، جز خود کسى را سرزنش نکند.
ونهى کرد از استنجا با سرگین واستخوان.
واز اینکه زنى بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود نهى کرد که اگر چنین کند تا زمانى که به خانه بازگردد ملائکه آسمان‌ها وهر کس از جنّیان وانسان‌ها که بر او بگذرند نفرین‌اش کنند.
ونهى کرد از اینکه زن براى غیر شوهرش خود را زینت کند واگر چنین کند، بر خداوند لازم است که او را به آتش جهنّم بسوزاند.
ونهى فرمود از اینکه زن نزد غیر شوهرش ونامحرمان، بیش از پنج کلمه ضرورى سخن بگوید (در آنجا که احتمال انحراف از جادّه عفاف مى‌رود).
ونهى کرد از اینکه زنى نزد زن دیگر بخوابد ولباس یا ملحفه‌اى در میان
آنها نباشد.
ونهى کرد از اینکه زن آنچه در خلوت میان او وشوهرش گذشته را براى زنى دیگر نقل کند.
ونهى فرمود از اینکه کسى با همسر خود رو به قبله آمیزش کند.
ونهى کرد از اینکه در کنار جادّه‌اى که محلّ رفت وآمد است با همسرش آمیزش کند واگر چنین کند، خدا وملائکه وهمه مردم بر او نفرین کنند.
واز رفتن نزد کسانى که مدّعى خبر دادن از آینده هستند، مانند منجّمان وکاهنان ورمّالان وصوفیان کذّاب نهى کرد وفرمود: «هر که نزد اینان برود وآنها را تصدیق کند، از آنچه بر من نازل شده بیزارى جسته است».
واز بازى با نرد وشطرنج واستفاده از طبل وتنبک وطنبور وعود نهى کرد.
واز غیبت کردن وگوش دادن به آن وسخن‌چینى کردن وگوش دادن به آن نهى کرد وفرمود: «سخن‌چین وارد بهشت نمى‌شود».
واز رفتن به میهمانى انسان‌هاى فاسق وقسم دروغ نهى کرد وفرمود: «قسم دروغ، شهرها را ویران مى‌سازد». وفرمود: «هر کس براى آنکه مال مسلمانى را ببرد قسم دروغ بخورد، خداوند در قیامت با او در غضب باشد، مگر آنکه توبه کند ومال آن کس را پس بدهد».
واز نشستن بر سر سفره‌اى که بر آن شراب مى‌خورند نهى کرد.
ونهى کرد از داخل شدن به حمّام بدون لنگ وسیلى بر صورت زدن به هنگام مصیبت وسخن گفتنى که انسان را از یاد خدا غافل سازد.
واز آشامیدن در ظروف طلا ونقره (وخوردن غذا در آنها) واز فروختن خرما بر روى درخت پیش از آنکه سرخ یا زرد شود نهى کرد.
ونهى فرمود از اینکه مردان لباس ابریشمین بپوشند، ولى براى زنان اشکالى ندارد.
ونهى کرد از اینکه رطب را بر درخت به عنوان خرما وانگور را بر درخت به عنوان مویز بفروشند.
واز فروختن آلت نرد وشطرنج نهى کرد.
ونهى فرمود از خریدن وخورانیدن شراب وفرمود: «شراب وکسى که درخت انگور را به قصد شراب مى‌کارد وآن کس که انگور را براى تهیّه شراب مى‌فشارد وهر که آن را مى‌خورد وآن کس که ساقى مى‌شود وهر که آن را مى‌فروشد، وکسى که آن را مى‌خرد وکسى که پول آن را مصرف مى‌کند وآن کس که آن را حمل ونقل مى‌کند وکسى که براى او حمل ونقل مى‌شود، همه ملعون پروردگارند وفرمود: «هر که شراب بخورد نمازش تا چهل روز قبول نمى‌شود واگر بمیرد وچیزى از آن در شکمش باشد بر خداوند لازم است که او را مجازات کند».
واز رباخوارى وشهادت به‌ناحق ونوشتن سند ربا نهى کرد. وخداوند گیرنده، دهنده، نویسنده، وگواه بر رباخوارى را نفرین کرده است.
واز مصافحه کردن با کفّار اهل ذمّه وخواندن شعر در مسجد واعلان گمشده در مسجد نهى کرد.
ونهى فرمود از اینکه در مسجد شمشیر را برهنه کنند ونیز چیزى (مانند سنگ) بر صورت جانوران بزنند.
ونهى کرد از نگاه به عورت مسلمان وفرمود: «هر کس عمداً به عورت مسلمانى نگاه کند، هفتاد هزار فرشته او را نفرین کنند».
وحتّى نهى فرمود از اینکه زنى به عورت زنى نگاه کند.
واز فوت کردن بر غذا وآب ومحلّ سجده نهى کرد.
واز نماز خواندن در قبرستان ودر راه وآسیاب‌ها ورودخانه‌ها ودر محلّى که شتران را مى‌بندند وبر بام کعبه معظّمه نهى کرد.
واز کشتن زنبور عسل وداغ نهادن بر صورت چهارپایان نهى کرد.
واز اینکه کسى به غیر خدا قسم بخورد نهى کرد وفرمود: «هر کس به غیر خدا قسم بخورد از رحمت خدا بیزار شده است».
واز قسم خوردن به سوره قرآن نهى کرد وفرمود: «هر کس به سوره‌اى از قرآن قسم یاد کند، باید در مقابل هر آیه آن سوره یک کفّاره بدهد، خواه قسم راست باشد یا دروغ». (علما این کفّاره را حمل بر استحباب کرده‌اند).
ونهى فرمود از اینکه قسم بخورد وبگوید: به جان تو وجان فلان شخص.
واز نشستن جُنب در مسجد وبرهنه شدن در شب وروز وحجامت کردن در روز چهارشنبه وجمعه نهى کرد.
ونهى فرمود از سخن گفتن در روز جمعه هنگامى که خطیب جمعه خطبه مى‌خوانَد که اگر چنین کند ثواب نماز جمعه‌اش کامل نیست.
ونهى فرمود از اینکه انگشتر ساخته شده از فلزّ زرد یا آهن در انگشت کند.
ونهى کرد از اینکه تصویر حیوان در نگین انگشتر باشد.
واز خواندن نماز نافله به هنگام غروب آفتاب وبه هنگام ظهر نهى کرد.
واز روزه گرفتن در عید فطر وقربان وسه روز بعد از عید قربان (براى کسانى که در منى هستند) ویوم‌الشّک به نیّت ماه رمضان، نهى فرمود.
ونهى کرد از اینکه همانند چهارپایان دهان بر آب بگذارد وبنوشد. وفرمود : «با دستان (تمیز وغیر آلوده خود در کنار چشمه وآنجا که ظرفى نباشد) آب بردارید وبیاشامید که بهترین ظرف‌هاى شماست».
ونهى کرد از انداختن آب دهان در چاهى که از آن آب مى‌خورند.
واز به کار گرفتن کارگر قبل از تعیین اُجرتش نهى کرد.
ونهى کرد از اینکه دو مسلمان با هم قهر کنند واگر ناچار باشند، بیش از سه روز طول ندهند که هر کس چنین کند سزاوار آتش جهنّم است.
ونهى فرمود از اینکه طلا را به طلا ونقره را به نقره با اضافه وزن بفروشند (که ربا محسوب مى‌شود).
واز مدح وتمجید مردم در پیش روى آنان نهى کرد.
وفرمود: «هر کس قرآن را فرا گیرد واز روى بى‌اعتنایى فراموش کند، روز قیامت دست‌هایش در گردنش بسته باشد وخداوند به تعداد هر آیه‌اى مارى را بر وى مسلّط گرداند، مگر اینکه خداوند او را بیامرزد».
وفرمود: «هر کس قرآن را بیاموزد وپس از آن حرامى بخورد، یا محبّت دنیا وزینت دنیا را بر عمل کردن بر قرآن مقدّم بدارد، مستحقّ غضب الهى گردد، مگر اینکه توبه کند. واگر بدون توبه بمیرد قرآن با او دشمنى کند».
وهر کس با زن مسلمان یا مسیحى یا یهودى یا زرتشتى زنا کند وبى‌توبه بمیرد، خداوند متعال درهاى بسیارى از جهنّم به قبرش مى‌گشاید که حیوانات موذى از جهنّم وارد قبرش مى‌شود واو تا روز قیامت در آتش مى‌سوزد.
وهنگامى که از قبرش مبعوث مى‌شود مردم از بوى متعفّن وى اذیّت مى‌شوند وهمه او را به این کار زشت مى‌شناسند تا به جهنّم برود.
وفرمود: «هر کس به خانه مؤمنى نگاه کند تا از اسرار درون خانه‌اش باخبر شود، خداوند وى را با منافقینى که از عیب‌هاى مسلمانان جست‌وجو مى‌کردند محشور مى‌کند ونمیرد تا خدا او را رسوا سازد مگر اینکه توبه کند».
وفرمود: «هر کس به آنچه خداوند روزى وى کرده راضى نباشد واز خدا شکایت کند وصبر نکند، هیچ حسنه‌اى از او بالا نمى‌رود (وقبول نمى‌شود) وخداوند در قیامت از وى خشمگین خواهد بود، مگر اینکه توبه کند».
وفرمود: «هر کس بر زنى ظلم کند ومَهرش را نپردازد، نزد خداوند زناکار محسوب مى‌شود وخداوند در قیامت او را سرزنش مى‌کند که من کنیز خود را به مَهر مخصوص به عقد تو درآوردم وتو بر پیمان خود وفا نکردى وبه آن زن ستم کردى. از حسنات وى بگیرید وبه جاى مَهر آن زن به وى بدهید واگر حسناتش تمام شود خداوند دستور مى‌دهد وى را به جهنّم ببرند».
واز کتمان شهادت نهى کرد وفرمود: «هر کس شهادتى نزد او باشد وآن را کتمان کند، خداوند متعال در روز قیامت در حضور مخلوقات، گوشت بدن وى را به خودش مى‌خورانَد».
وفرمود: «جبرئیل پیوسته به من در مورد حقّ همسایگان سفارش مى‌کرد تا آنجا که گمان کردم سهمى از ارث براى آنان قرار خواهد داد… .
وپیوسته مرا به مسواک زدن امر مى‌کرد تا آنکه گمان کردم واجب خواهد شد. وپیوسته مرا به نماز شب سفارش مى‌کرد تا آنجا که گمان کردم نیکان امّتم شب‌ها نخواهند خوابید».
وفرمود: «هر کس مسلمان تهیدستى را سبک بشمارد، حقّ خدا را سبک شمرده است وخداوند متعال او را در قیامت سبک مى‌شمارد، مگر آنکه توبه کند.
وهر کس مسلمان تهیدستى را گرامى بدارد، خداوند در روز قیامت از وى راضى وخشنود شود.
وهر کس از ترس خدا از گناه وخواهش نفسانى حرامى خوددارى کند، خداوند جهنّم را بر او حرام مى‌کند واو را از وحشت هولناک روز قیامت در امان نگاه مى‌دارد ودو باغ بهشتى که در قرآن مجید[۱] وعده فرموده به او عطا مى‌کند.
وهر کس دنیا وآخرت بر او عرضه شود ودنیا را بر آخرت ترجیح دهد در قیامت حسنه‌اى که به وسیله آن از جهنّم نجات پیدا کند نخواهد داشت.
وهر کس آخرت را بر دنیا ترجیح دهد، خداوند از وى خشنود شود وگناهانش را بیامرزد.
وهر کس چشمش را از نگاه به حرام پر کند، خداوند در روز قیامت دیده‌اش را از آتش پر مى‌کند، مگر آنکه توبه کند.
وهر کس با زن بیگانه‌اى مصافحه کند، خداوند از وى خشمناک مى‌شود.
وهر کس زنى را به‌طور نامشروع در بغل گیرد، او را با شیطانى در یک زنجیر کرده وهر دو را به جهنّم مى‌برند.
وهر کس مسلمانى را در خرید وفروش فریب دهد از ما نیست ودر روز قیامت با یهودیان (ستمکار) محشور مى‌شود».
وفرمود: «هر زنى که شوهرش را با زبانش بیازارد، خداوند هیچ حسنه‌اى از او قبول نمى‌کند تا آنکه شوهر را از خود راضى سازد، هر چند روزها روزه باشد وشب‌ها به نماز بایستد وبرده‌گانى در راه خدا آزاد کرده وبر اسبان جنگى سوار کرده وبه جهاد بفرستد، همچنین اگر مردى به زن خود ستم کند.
وهر که خشمى از کسى فرو برد که توانایى انتقام از وى را دارد، خداوند ثواب شهید به او کرامت مى‌کند».
واز خیانت کردن در اموال مردم نهى کرد وفرمود: «هر کس در امانتى خیانت کند وتا قبل از مرگش آن را به اهلش نرساند، مسلمان از دنیا نرفته وخداوند در روز قیامت از او خشمگین باشد.
وهر که در مورد دیگرى شهادت به‌ناحق بدهد، خداوند وى را در پایین‌ترین نقطه جهنّم با منافقان بر زبانش آویزان کند.
وهر کس مال خیانتى را بخرد، گویى خود خیانت کرده است.
وهر کس حقّ برادر مؤمن خود را حبس کند، خداوند برکت روزى را بر وى حرام مى‌کند، مگر اینکه توبه کند.
وهر کس از گناه دیگران باخبر شود وآن را اشاعه دهد، گویى خود مرتکب آن شده است.
وهر کس برادر مسلمانش در رابطه با وامى به او نیازمند باشد واو قادر بر پرداخت باشد وندهد، خداوند بوى بهشت را بر وى حرام مى‌کند.
وهر کس براى رضاى خدا بر اخلاق بد زوجه‌اش صبر کند، خداوند ثواب شاکران را به وى مى‌دهد.
وهر زنى که با شوهرش مدارا نکند وبا او سازگار نباشد واو را وادار بر کارهایى کند که از قدرتش خارج است، خداوند هیچ حسنه‌اى از او قبول نمى‌کند ودر روز قیامت از او خمشگین خواهد بود.
وهر کس برادر مسلمان خود را گرامى دارد، گویى خدا را گرامى داشته است».
ونهى کرد از اینکه شخصى امام جماعت گروهى شود که به امامت وى راضى نباشند وفرمود: «هر کس با رضایت جمعى، امامت جماعت آنها را بر عهده گیرد ودر وقت مناسب حاضر شود ونماز را به خوبى برگزار کند، مانند ثواب آن جمع را مى‌برد، بى‌آنکه از ثواب آنها کاسته شود.
وهر کس براى صله رحم، یا به منظور کمک مالى به نزد یکى از بستگانش برود، خداوند متعال ثواب صد شهید به وى کرامت مى‌کند ودر مقابل هر قدمى که در این راه برمى‌دارد، چهل هزار حسنه براى او مى‌نویسد وچهل هزار گناه از وى محو مى‌کند وچهل هزار درجه بر درجاتش مى‌افزاید وچنان باشد که صد سال از براى خدا عبادت کرده باشد.
وهر کس حاجتى از حوائج دنیوى نابینایى را برآورده سازد وبراى این کار گام بردارد وتلاش کند، خداوند متعال بیزارى از نفاق وآتش جهنّم را روزى‌اش گرداند وهفتاد حاجت از حاجات دنیوى‌اش را برآورده کند وپیوسته در رحمت الهى باشد تا بازگردد.
وهر کس بیمارى را یک شبانه روز تحمّل کند وبه عیادت‌کنندگان خود شکایت نکند، خداوند متعال او را با حضرت ابراهیم علیه السلام مبعوث گرداند، تا همچون برقى درخشنده از پل صراط عبور کند.
وهر کس در راه برآورده شدن حاجت بیمار گام بردارد، خواه برآورده شود یا نشود، همانند روزى که از مادر متولّد شده از گناهان پاک مى‌شود.
یکى از انصار پرسید: اگر آن بیمار از اهل خانه‌اش باشد ثوابش بیشتر است؟ فرمود: «آرى». سپس فرمود: «هر کس مشکل وغم واندوهى از غم‌هاى دنیوى مؤمنى را برطرف سازد، خداوند متعال هفتاد ودو غم از غم‌هاى آخرت وهفتاد ودو بلا از بلاهاى دنیا را از او دفع کند که آسان‌ترین آنها درد شکم باشد».
وفرمود: «هر شخصى که از وى حقّى طلب شود که قادر بر دادن آن باشد وتأخیر کند، هر روز گناه باج‌گیر (عشّار) براى او نوشته مى‌شود.
وهر کس به برادر مؤمن خود احسان کند ولى بر وى منّت بگذارد، خداوند عملش را حبط ونابود کرده وثوابى به او نمى‌دهد. خداوند متعال فرماید: «من بهشت را بر منّت‌گذارنده وبخیل وسخن‌چین حرام کردم».
وهر کس در راه خدا صدقه‌اى دهد، در مقابل هر درهمى به وزن کوه احد از نعمت‌هاى بهشتى به او داده مى‌شود.
وهر کس واسطه صدقه‌اى به شخص نیازمندى شود، مانند ثواب کسى که آن صدقه را پرداخته به او مى‌دهند، بى‌آنکه از ثواب صدقه‌دهنده کاسته شود.
وهر کس از ترس خدا گریه کند، خداوند به هر قطره اشکى که از چشمانش جارى شود قصرى در بهشت به وى مى‌دهد که با مروارید وسایر جواهرات تزیین شده باشد، به گونه‌اى که هیچ چشمى ندیده وهیچ گوشى نشنیده وبر قلب هیچ کسى خطور نکرده باشد.
وهر کس براى نماز جماعت به سوى مسجد برود، در مقابل هر گامى که برمى‌دارد هفتاد هزار حسنه برایش مى‌نویسد وهفتاد هزار درجه بر درجاتش مى‌افزاید واگر در این حال مرگش فرا رسد، خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را مأمور مى‌کند که در قبر از وى دیدن کنند ودر تنهایى مونس او باشند وتا هنگام مبعوث شدن از قبر برایش طلب آمرزش کنند.
وهر کس براى رضاى خداوند متعال اذان بگوید، خداوند ثواب فوق‌العاده‌اى براى او مى‌نویسد. وهنگامى که مؤذّن «اَشهدُ اَن لا اِلـهَ اِلاَّ الله» مى‌گوید، هفتاد هزار فرشته صلوات مى‌فرستند وبرایش استغفار مى‌کنند ودر روز قیامت در سایه عرش الهى باشد تا خداوند از حساب مخلوقات فارغ شود. وثواب گفتن «اَشهدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» را چهل هزار فرشته مى‌نویسند.
واگر در نماز جماعت بر صف اوّل وتکبیر اوّل محافظت کند وبه مسلمانان آزار نرساند، خداوند متعال همانند ثواب مؤذّنان، در دنیا وآخرت به او کرامت فرماید.
وفرمود: «هیچ بدى را کوچک نشمرید، هر چند در نظر شما کوچک آید…، زیرا گناه کبیره با استغفار باقى نمى‌مانَد. وگناه صغیره باقى نمى‌مانَد با اصرار (زیرا هنگامى که بر گناه صغیره اصرار کردى واز آن توبه نکردى کبیره مى‌شود)».[۲] [۳]
[۱] . سوره الرّحمن، آیه ۴۶٫
[۲] . امالى شیخ صدوق، مجلس ۶۶، ص ۴۳۳؛ کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۱؛ مکارم الأخلاق،ص ۴۳۳٫
[۳] . این نوشتار ـ بحمدالله ـ در ساعت هفت صبح ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ و خواندن آن در محضر حضرت استاد در۱۴/۳/۱۳۸۸ و اصلاحات نهایى آن در ۳/۱۲/۱۳۸۸ به پایان رسید. والحمد لله ربّ العالمین.

منبع: کتاب حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *