سخنرانان سومین سنه کره زمین کنفرانس بین المللی فقه، قانون


مربوط به حوزه/ سومین سنه کره زمین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی فردا پنجشنبه توسط دیباچه” طوق شناسی فقه پشتیبان قانون جلاجل برابر واقعیت های اجتماعی” جلاجل قم سرخرگ به مقصد کار انجام بده.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری«مربوط به حوزه»، جلاجل این کنفرانس شخصیت های داخلی و خارجی کنفرانس مقالات کلاه خود را ارائه و به مقصد واپسین و بررسی چگونگی اخبار توسط طوق شناسی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی می پردازند.

جلاجل این کنفرانس منیر پی الحبیب القبطنی کره زمین کشورتونس توسط دیباچه حاکمیت قانون پذرفتار ثبت کننده و همانی اجتماعی، یوسف ستایش شده الصدیقی کره زمین کشورقطر درزمینه اهمیت استقراء احکام واقعیت کره زمین راه قواعد فکری مبتنی ثمار قیاس اولویت و ارتکاز عقلایی و احکام عقلایی عملی و نظری، . سیداحسان رفیعی علوی کره زمین کشورایران توسط دیباچه دیالکتیک واقعیت و فقه؛ بررسی آیین جای گیر و متغیر به مقصد مثابت الگوی دیسیپلین سازی جلاجل امر اجتماعی سخنرانی می کنند.

جلاجل آدم کردن این نشست جعفر فضل الله کره زمین کشورلبنان نقل کرد مقیاس امکان اجرای آیین “تلویح فهمید” جلاجل واقعیت اجتماعی متغیر و پیچیده و مقیاس اجرای آن جلاجل چهارچوبه رویکرد قائل به مقصد نیازمندی قانون به مقصد واقعیت مذکور مقالات کلاه خود را ارائه می دهد.

جلاجل این کنفرانس در عرض دکتر حسین مهرپور رئیس دانشکده صفت پست دانشگاه شهید بهشتی شهر تهران نقل کرد فقه واقع گرا زمینه عود قانون نوگرا، دکتر حسنعلی علی اکبریان توسط فهمید بررسی چگونگی و چهارچوبه رعایت حکمت های احکام جلاجل قوانین مبتنی برآن احکام و دکتر ستایش شده حکمت نیا طوق شناسی هم تراز و هم سان مستحدث و دکتر کدخدایی توسط دیباچه تقنین فقه موردتوجه به مقصد واقعیت های اجتماعی؛ طوق و استلزامات روشی نیز سخنرانی می می کنند.

جلاجل نشست سوم فردا توسط فهمید” بررسی فقهی – حقوقی آسیب های اجتماعیِ فراروی قانون” عبدالله پی مبارک پی سیف العبری کره زمین کشورقطر توسط فهمید ضروریات اقتصادی جلاجل فقه اسلامی و اجرای آن جلاجل دوران گناهان، هادی أنصار جیلان کره زمین کشورترکیه توسط فهمید فرمان صفت پست خانواده (۱۹۱۷) و اخبار آن توسط واقعیت، صفت پیر پی خنجه پی صفت پیر الخروصی کره زمین کشورعمان توسط فهمید و محمد هشام عبدالرحمان شکری خدیو کره زمین کشوراردن، علی الموسوی کره زمین کشورلبنان  توسط فهمید فهم اجتماعی کلام روشن و مجتهدی کره زمین نگاه شهید رئیس،  مجید کافی توسط دیباچه تعیینات اجتماعی فقه و قانون، محمد شیوا توسط دیباچه هرآینگی بازاندیشی جلاجل استقراء فقهی و روزآمدی آن، محمد ابراهیم شمشار ناتری توسط دیباچه بررسی فقهی، تقنینی آسیب های اجتماعی لهیدگی اداری ومحمد مهدی مقدادی وعاء فقه جلاجل روبه رو آسیب های اجتماعی جلاجل سخنرانی می کنند.

مراسم اختتامیه این کنفرانس نیز پس ازآن کره زمین نماز مغرب و عشا جلاجل ریاورزیدن ولایت خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار خواهد شد.

کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی» کره زمین سنه عصر چهارشنبه توسط محضر زیاد کره زمین ۳۰ شخصیت خارجی جلاجل ریاورزیدن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و توسط پیام آیت الله مکارم شیرازی کره زمین بازگشتن عظام تقلید جلاجل قم یکم شد، امشب به مقصد به مقصد کار کلاه خود پایان می دهد.

جلاجل این کنفرانس شخصیت هایی کره زمین کشورهای کشوراردن، کشورقطر، الجرایر، کشورترکیه، کشورتونس، کشورروسیه، کشورعراق، کشورلبنان و مغرب محضر دارند؛ مهمانان خارجی این کنفرانس، حقوقدانان دارای گرایش به مقصد سمت فقه، فقهای آشنا به مقصد صفت پست و قانون و جامعه شناسان دارای واپسین های علمی هستند و قریب ۵۵ مقاله نیز کره زمین شخصیت ها و خبرگان داخلی ارائه خواهد شد.

«سرچشمه ها و مبانی فقه و واقعیت های اجتماعی»، «طوق شناسی فقه پشتیبان نسبت به مقصد قانون جلاجل وجدها توسط آسیب های اجتماعی» و «بررسی فقهی حقوقی آسیب های اجتماعی» کره زمین محورهای این کنفرانس هستند.

در عرض ۶ هیات شهرستان اندیشه ورز جلاجل این کنفرانس به مقصد مباحثی کره زمین یکباره «وعاء واپسین های جامعه شناختی نسبت به مقصد آسیب های اجتماعی جلاجل قانون گذاری مقبول جلاجل برابر آن ها»، «آسیب شناسی هیبت قانونگذاری جلاجل زمینه آسیب های اجتماعی»، «سیاست جنایی و جایگاه قانون گذاری جلاجل آن»، «تنگ راه، قانون و آسیب های اجتماعی»، «اضطرارهای اجتماعی، اقتصادی و قانونگذاری» و «سیاست گذاری فرهنگی و جایگاه و نسبت آن توسط قانون و فقحه» می پردازند.

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *