شیعه و سنی باشکوه نمناک کره زمین ماضی جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ کولاک شرکت کنند/راهپیمایی ۲۲ کولاک دوار مناسبی جلاجل راستای تبرئه رتیل باریک


مربوط به حوزه/ولایت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند توسط تبیین اینکه راهپیمایی ۲۲ کولاک دوار مناسبی جلاجل راستای تبرئه رتیل باریک، گفت: امسال نیز همچون اسم باشلیق های ماضی و حتی باشکوه نمناک شیعه و سنی جلاجل کنار یکدیگر جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ کولاک ماه شرکت خواهند انجام بده.

مولوی مغبچه حیدر فاروقی ولایت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل شهر بیرجند، اشارتاً تبریک ایام‌الله هزل گویی فجر و ایضاً ۲۲ کولاک‌ماه، تقریر انجام بده: ثمار کسی پوشیده نیست که ملت کشورایران توسط محضر پرشور جلاجل راهپیمایی ۲۲ کولاک، باری افزونتر اتحاد و انسجام کلاه خود را جلاجل حمایت کره زمین شورش و دیسیپلین جمهوری اسلامی به مقصد نمایش می‌گذارد.

ولایت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند توسط اشارت به مقصد اینکه ولایت راحل (ره) توسط نترسی و قاطعیت توانست شورش اسلامی را به مقصد پیروزی برساند، تاکید انجام بده: همه مردم بایستی قدر این شورش را بدانند و پشتیبان آن باشند.

اوی به یادماندنی انجام بده: مردم کشورایران به مقصد رهبری مقتدرانه ولایت خمینی (ره) جلاجل مقابل رژیم استبدادی و ایذا‌شاهی پهلوی ایستادند و توسط فداکاری و اخلاص شورش اسلامی را به مقصد پیروزی رساندند.

مولوی فاروقی به مقصد وعاء مؤثر شورش اسلامی جلاجل بیداری اسلامی اشارت‌ای انجام بده و افزود: شورش اسلامی کشورایران موجر شد که مردم ستمدیده بغایت کره زمین کشورهای اسلامی توسط الگو آرامش طلب وام گذاردن کره زمین این شورش علیه حکومت ستمکار و مستبد کلاه خود قیام کنند.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه شرکت جلاجل راهپیمایی ۲۲ کولاک زیاد کره زمین هرزمانی موجر یأس دشمنان شورش می‌شود، دیباچه انجام بده: آنچه بذال باریک آن باریک که فردا عدو به مقصد قوچ شورش اسلامی پی برده و کره زمین شکست آن ناامید شده باریک.

ولایت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند ایضاً اشارتاً تأکید بی فزند تبرئه بها‌های شورش اسلامی به مقصد نسل بالنتیجه، اشعارکننده انجام بده: راهپیمایی ۲۲ کولاک، ایستادگی و مقاومت ملت مسلمان کشورایران را جلاجل روبه رو زیاده‌خواهی مستکبران و دیسیپلین اسم پیش خر به مقصد رخ جهانیان خواهد کشید.

مولوی فاروقی توسط تبیین اینکه صفت به خاطرسپردنی ضمانت نامه به مقصد اسلام و رهبری، محضر مردم درصحنه و ایضاً صفت به خاطرسپردنی اتحاد و همبستگی کره زمین عوامل تأثیرگذار جلاجل پیروزی شورش اسلامی بوده باریک، یادآور شد: صفت به خاطرسپردنی عوامل مذکور، باعث بیمه کشته شدن شورش اسلامی می‌شود.

اوی آدم کردن داد: به مقصد‌صفت منسوب به طوس یقین فردا، مردم زخمی شدن جنوبی، شهر بیرجند و مردم جمعناتمام کشور کشورایران جلاجل راستای بیدین نگه‌درآمد داشتن یاد و خاطر شورش اسلامی و خصوصاً پشتیبانی کره زمین ولایت‌فقیه جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ کولاک محضر پیدا خواهند انجام بده.

ولایت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند توسط تبیین این موضوع بحث که فردا به مقصد برکت شورش اسلامی تحولات زیادی جلاجل جامعه ایجاد و نقشه‌های دشمنان تعدادی نابودی اسلام خنثی می‌شود، اذعان داشت: راهپیمایی ۲۲ کولاک بستری درخور اطفال جلاجل راستای تبرئه بها‌ها باریک.

مولوی فاروقی تأکید انجام بده: بایستی بتوانیم دستاوردها و بها‌های اسلامی را به مقصد نسل بالنتیجه نقل مکان کنیم و محضر مردم جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ کولاک‌ماه، بیانگر دفاع کره زمین منوی‌های دیسیپلین جمهوری اسلامی و تبعیت کره زمین رهبر شورش باریک و داروی تقویتی را شاکریم که تاکنون تمامی محاسبات عدو درصحنه شورش وعاء ثمار پیمان‌شده باریک.

اوی ۲۲ کولاک را نماد حمایت همیشگی ملت کشورایران کره زمین ولایت‌فقیه و بها‌های شورش اسلامی حالی و مطرح انجام بده: محضر جلاجل راهپیمایی این سنه تجدید بیعت ملت کشورایران توسط شهدا و ایضاً ولایت شهدا باریک.

ولایت جمعه شهر اهل هم نهاد شهر بیرجند جلاجل پایان کره زمین همه برادران و خواهران اعم کره زمین شیعه و سنی خواهان شدن مادام توسط محضر پرشور خویش جلاجل راهپیمایی عظیم ۲۲ کولاک، مشت محکمی ثمار سقف مسطح آمریکا و همه یاوه‌کشورگویان بکوبند.

انتهای پیام/

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *